Không ngủ được

1. Vì code và HTML chạy nên sướng quá ngồi làm một mạch. Đội ơn nhà nước đã cho mạng về với người dân để người dân kiếm được nhiều session tự học, nghĩ lại cảnh 5 năm trước thời còn dùng PC to như cái nồi, người nông dân 18 tuổi không biết làm thế nào để code chạy giờ thì anh tự tin add thêm 1 skill vào linkedIn rồi nhé.

2. Vì đói.

3. Vì tự nhiên bấm vào facebook 4 năm trước cái hồi bọn mình đều 19 và yêu thương nhau nhưng vì mình quái thai nên cậu bỏ mình đi đó, xong rồi lại còn nghe nhạc nên mình get high và nghĩ rằng lỗi là tại mình hết đó (?). Only you can have my heart at this moment when people sink into their sleep babe, tomorrow I wake up and turn to normal state in which erasing your babe face in my mind (no I’m just kidding you’re just too handsome to forget).

Dis…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s